डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग द्वारे)

बाहेर गावातील विध्यार्थ्यांना शिक्षणाकरिता आर्थिक लाभ
मार्गदर्शक – मा. सिध्दार्थ गायकवाड साहेब, उप आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग.
दिनांक – २२ जानेवारी २०२२
वेळ – ११.०० वा.
Google Meet joining info Video call link: https://meet.google.com/xia-dnkr-pmh