"Abhivadan Prashnamanjusha Spardha-2017 at "Krida Sankul, Mankapur Stadium", Nagpur on 6th December (MAHAPARINIRVAN Din) Time: 11 am."